தங்கப் பதக்கம்


கேள்வி : படிக்கும்போது ஒரு நிமிடத்திற்குப் பல யோசனைகள் வருகின்றன. இதனை எவ்வாறு தடுப்பது?

பதில் : ஒரு சில தினங்கள், நிமிடத்திற்கு எத்தனை எண்ணங்கள் என்று எண்ணிப் பார். முதலில் அதில் ஒரு தெளிவு இருக்கட்டும். அந்தப் பயிற்சியே உன் மனதின் சக்தியைத் தெளிவுபடுத்தும்.
ஒரே சமயத்தில் எவ்வளவு எண்ணங்கள் வந்தாலும் வரட்டும். பயப்படாதே. பயிற்சியை விடாதே.
மெல்ல மெல்ல, ஒரே நேரத்தில் ஓரு எண்ணங்கள் மட்டும் வரும்படி கவனமாகப் பார்த்துக்கொள். இப்போதும் பயப்படாதே. பயிற்சியை விடாதே.
இப்போது நீ உன்னை ‘அபிநவ் பிந்த்ரா’ என்று நினைத்துக்கொள்.
உன் வாழ்வில் உனக்குத் தங்கப் பதக்கம் வேண்டுமென்றால் ஒரு நேரத்தில் ஓர் எண்ணம்தான் மனதில் வர வேண்டும் என்று மனதிற்குக் கட்டளையிடு.
இந்தப் பயிற்சியை நீ தொடர்ந்தால் நீதான் வெற்றியாளன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s