அமிர்தத்தைவிட


இயேசுநாதரிடம் அவரது சீடர்கள், 'உலகில் மிகவும் இனிமையான உணவு எது?' எனக் கேட்டனர்.

அதற்கு அவர், 'தன் உழைப்பால் ஒருவன் பெற்ற கூழ் அமிர்தத்தைவிட மேலானது' என்றார்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s