இறைவனிடம் நம்பிக்கை கொள்

மனிதத் துணை அனைத்தையும்விட எல்லையற்ற பெறுமையை உடைய இறைவனைச் சார்ந்திருப்பது சிறந்தது அல்லவா? தூய்மை பெறு, இறைவனிடம் நம்பிக்கை கொள். அவரையே எப்போதும் சார்ந்திரு; அப்போது நன்னெறியில் செல்வாய்; எதனாலும் உன்னை வெல்ல முடியாது. – சுவாமி விவேகானந்தர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s