யாருக்கு மந்த புத்தி?


யாருக்கு மந்த புத்தி?
இளவரசனுக்கு மந்தபுத்தி என்பதால் அரசர் அவனுக்குப் பாடம் கற்பிக்க ஆசிரியர் ஒருவரை நியமித்தார். ஆசிரியர், பலவிதமான கோட்பாடுகளை விளக்கத் தொடங்கினார்.
ஒவ்வொரு முறையும், இளவரசே! புரிகிறதா?" என்று ஆசிரியர் கேட்டார். இல்லை" என்றே பதில் வந்தது.
மறுபடியும் ஒரு முறை கற்பித்தார். இப்போது தெளிவாயிற்றா?" என்று கேட்டார். மீண்டும் அதே பதில்.
பல முறை முயன்றும் ஒரு பயனும் இல்லை. ஆசிரியர் அழுகையுடன், இதை இப்படித்தான் நிரூபிக்க முடியும்; நம்புங்கள்" என்றார்.
இதைக் கேட்ட இளவரசன் எழுந்து வணங்கி, ஐயா, ‘இது இப்படித்தான்; இதுதான் உண்மை’ என்று நீங்கள் உறுதியாக முன்பே கூறியிருந்தால், இத்தனை முறை விளக்கியிருக்கத் தேவையில்லை. அப்போதே இரண்டாவது கோட்பாட்டினைப் பார்த்திருக்கலாமே; காலத்தை வீணாக்கி இருக்க வேண்டாமே" என்றான்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s