தோல்வி வந்தாலும் தோல்வி அடையாதே!

தோல்வி வந்தாலும் தோல்வி அடையாதே!

  எனக்குத் தோல்வி ஏற்பட்டது என்றால், நான் தோல்வியுற்றேன் என்று பொருள் அல்ல, நான் வெற்றியைத் தவறவிட்டுவிட்டேன் என்று பொருள்.
  எனக்குத் தோல்வி வந்தது என்றால், நான் ஒன்றும் சாதிக்கவில்லை என்றல்ல, நான் புதிய பாடத்தைக் கற்றுள்ளேன் என்று பொருள்.
  எனக்குத் தோல்வி ஏற்பட்டது என்றால், நான் அறிவிழந்து விட்டேன் என்றல்ல, சோதிப்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை உள்ளது என்று பொருள்.

Truth

  எனக்குத் தோல்வி வந்தது என்றால், என்னிடம் திறமையே இல்லை என்றல்ல, என் திறமையைப் புது முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பொருள்.
  எனக்குத் தோல்வி ஏற்பட்டது என்றால், நான் தாழ்வுற்றேன் என்றல்ல, நான் இன்னமும் முழுமை பெறவில்லை என்று பொருள்.
  எனக்குத் தோல்வி வந்தது என்றால், என் வாழ்க்கையே வீண் என்றல்ல, அது புது வாழ்வைத் துவக்கத் திருப்புமுனை என்று பொருள்.
  எனக்குத் தோல்வி ஏற்பட்டது என்றால், நான் முயல்வதில் அர்த்தமில்லை என்றல்ல; நான் மேலும் நன்கு முயற்சிக்க வேண்டும் என்று பொருள்.
  எனக்குத் தோல்வி வந்தது என்றால், இனி நான் வெற்றி பெற முடியாது என்றல்ல, நான் தொடர்ந்து பயிற்சி பெற வேண்டும் என்று பொருள்.
  எனக்குத் தோல்வி ஏற்பட்டது என்றால், இறைவன் என்னைக் கைவிட்டுவிட்டான் என்றல்ல, என் எதிர்காலத்தைப் பற்றி இறைவன் வேறு ஏதோ எண்ணம் வைத்திருக்கிறான் என்று பொருள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s