சாதனையின் அஸ்திவாரங்கள் – Part 2

சாதனையின் அஸ்திவாரங்கள்
– சுவாமி அபிராமானந்தர்

இன்றைய மாணவர்களுக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் கூறிய நான்கு குறிக்கோள்கள் மிக அவசியம்.

படைப்பாற்றல் :
இன்றைய உலகமயமாக்கல் மூலம் ஏற்பட்டிருக்கும் போட்டி மனப்பான்மையை எதிர் கொண்டு இன்றைய இளைஞன் வெற்றி பெற வேண்டியுள்ளது.

அதனால் படைப்பாற்றல் ஒரு கட்டாயத் தேவையாக உள்ளது. சிறுவயது முதல் அதை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

creat1

ஒரு கல்வி அதிகாரி ஒரு வகுப்புக்குச் சென்று மாணவர்களிடம் ஒருமை -பன்மை பற்றிக் கேள்விகள் கேட்டார். மாணவர்கள் சரியாகவே பதிலளித்தனர். முடிவில் டிரவுசர் என்பது ஒருமையா, பன்மையா என்று கேட்டார்.

சிலர் ஒருமை என்றனர். சிலர் பன்மை என்றனர். ஒருவன் மட்டும் மேலே ஒருமையாகவும் கீழே பன்மையாகவும் உள்ளது (Singular at the top, plural at the bottom) என வித்தியாசமாகப் பதில் அளித்தான். இது அவனிடமிருந்த படைப்பாற்றலின் வெளிப்பாடு. அதிகாரி அவனை மெச்சினார்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s