சாதனையின் அஸ்திவாரங்கள் – Part 3

சாதனையின் அஸ்திவாரங்கள்
– சுவாமி அபிராமானந்தர்

இன்றைய மாணவர்களுக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் கூறிய நான்கு குறிக்கோள்கள் மிக அவசியம்.

படைப்பாற்றல் :

இன்னொரு வகுப்பில் காலையில் சீக்கிரம் எழ வேண்டும் என்று கூறி, இது குறித்து ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி உள்ளது – Early bird catches the prey என்று அதிகாரி போதித்தார்.

lateworm

அப்போது ஒரு மாணவன், நீங்கள் எங்களை அந்தப் பறவையோடு ஒப்பிட்டால் அப்பழமொழி அர்த்தத்துடன் அமைகிறது. ஆனால் நான் என்னை ஒரு புழுவாகக் கருதினால், அதிகாலையில் எழுவதற்குப் பதில் நேரம் கழித்து எழுந்திருந்தால் அதிக நாட்கள் பிழைத்திருப்பேன். ஏனென்றால் பறவைகள் பிற பூச்சிகளை உண்டுவிட்டுச் சீக்கிரமாகவே போய்விட்டிருக்கும், நான் உயிர் தப்பியிருப்பேன் என்றான்.

இந்தப் பையனின் சிந்தனையிலும் படைப்பாற்றல் வெளிப்படுகிறது. இதைத்தான் Out of the box thinking என்பர்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s