சாதனையின் அஸ்திவாரங்கள் – Part 4

சாதனையின் அஸ்திவாரங்கள்
– சுவாமி அபிராமானந்தர்

இன்றைய மாணவர்களுக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் கூறிய நான்கு குறிக்கோள்கள் மிக அவசியம்.
படைப்பாற்றல் :

அமெரிக்கர்கள் விண்வெளிக்குச் சென்றார்கள். அவர்கள் சில ஆவணங்களை எழுத வேண்டும். ஆனால் அங்கு புவிஈர்ப்பு சக்தி இல்லாததால் பேனாவிலிருந்து மை கீழே இறங்கவில்லை.

அதனால் அவர்கள் அறிவியல் அறிஞர்களைக் கொண்ட கமிட்டி அமைத்து 4 மில்லியன் டாலர் செலவு செய்து, ஐந்து ஆறு ஆண்டுகள் ஆராய்ந்து புவிஈர்ப்பு சக்தி இல்லாவிட்டாலும் எழுதும் பேனா ஒன்றைக் கண்டுபிடித்தனர்.

pencil

ஆனால் ரஷ்யர்கள் விண்வெளிக்குச் சென்றபோது சுலபமாக அந்த வேலையைச் சாதித்து வந்தார்கள். எப்படி?

அவர்கள் மெழுகினாலான, முனை உடையாத பென்சிலை எடுத்துச் சென்று எழுதி வேலையை முடித்து
விட்டார்கள். படைப்பாற்றல் மூலம் மிகவும் கடினமாகத் தோன்றும் செயல்களை மிக எளிதாக முடித்துவிட முடியும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s