சாதனையின் அஸ்திவாரங்கள் – Pat 6

சாதனையின் அஸ்திவாரங்கள்
– சுவாமி அபிராமானந்தர்

பிறரிடம் திறமையைக் காணுதல்:

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வார்: மனிதன் 99 நல்ல காரியங்களைச் செய்துவிட்டு ஒரே ஒரு கெட்ட செயல் செய்தால் உலகம் அதைத்தான் கூறிக் காட்டும். அவன் இதுவரை செய்த நல்ல செயல்களை எல்லாம் மறந்துவிடும்.

gold

கடவுள் அதற்கு நேர் எதிர்மறை. மனிதன் கடவுளுக்கு எவ்வளவோ அவமரியாதை செய்திருந்தாலும் ஒரே ஒருமுறை நல்லது செய்தால் அந்த ஒன்றிற்காகவே அவனுக்கு அருள்வார். அது போல் உலகில் எல்லாவற்றிலும் நல்லதைப் பார்ப்பது அவசியம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s