விவேகானந்தரின் சீடர்: அளசிங்கப்பெருமாள்

விவேகானந்தரின் சீடர்: அளசிங்கப்பெருமாள்

Alasingar

குருவின் திருவாக்கில்
சுவாமி விவேகானந்தரின் கடிதங்களில் ‘அளசிங்கா’, ‘அளசிங்கா’ என்ற பெயர் மீண்டும் மீண்டும் வரும்.

இந்த ‘அளசிங்கா’ யார் என்பதைத் தற்கால இளைஞர்கள் அறிந்து கொள்ளவும் புரிந்து கொள்ளவும் வேண்டும்.

அழகியசிங்கப்பெருமாள் என்ற புனிதத் தமிழ்ப் பெயரே, ஆங்கிலத்தில் ‘அளசிங்கா’ என்று அன்புடன் சுருக்கமாக, சுவாமி விவேகானந்தரால் அழைக்கப் பெற்றது.

சுவாமி விவேகானந்தர் சிகாகோ வீரராக உலகப்புகழ் பெற்று அமெரிக்காவிலிருந்து தமது எதிர்காலப் பணிகளைப்பற்றி இந்தியாவில் இருந்த தமது அன்பர்களுக்குப் பல கடிதங்கள் எழுதினார். அவற்றுள் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட கடிதங்கள் அழகியசிங்கப் பெருமாளுக்கே எழுதப்பெற்றன.

சுவாமிஜியின் உள்ளங்கவர்ந்த முதல்வரிசைச் சென்னைச் சீடர்களில் முதன்மை பெற்றவர் அழகியசிங்கப் பெருமாளே ஆவார்.

‘சுவாமிஜிக்கு சென்னையில்தான் முதன் முதலில் ஒரு சீடர் குழு அமைந்தது’ என்று பேரறிஞர் ரோமன் ரோலந்து கூறியதும் நினைவிற்குரியது.

சுவாமிஜியும் தமக்கு வாய்ந்த அருமைச் சீடரைப்பற்றிப் பின்வருமாறு பாராட்டியுள்ளார் :-
“இந்த உலகில் அளசிங்காவைப் போன்ற மனிதரை மிகவும் அபூர்வமாகவே பார்க்க முடியும். சுயநலமில்லாத, கடுமையாக உழைக்கக்கூடிய, குருவிடம் பக்தி செலுத்தக் கூடிய, அடக்கம் வாய்ந்த சீடர் உண்மையிலேயே மிக அரியதாகவே அமைவர்.”

இவ்வாறு குருவின் திருவாக்கில் உயர்வெய்திய அளசிங்கப் பெருமாளின் ராமகிருஷ்ண இயக்கப் பணி அவருடைய 28-ஆம் வயதில், 1893-இல் சென்னை நகரத்தில் சுவாமிஜியை முதன்முறையாகச் சந்தித்ததிலிருந்து தொடங்கியது. இந்த இடையறாதப் புனிதப் பணி 16 ஆண்டுக் காலம் வரையில், 44-ஆம் வயதில், அவருடைய மறைவு வரையில், குன்றாது மேன்மையுறப் பொலிந்தது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s