இப்படியும் ஒரு குரு

இப்படியும் ஒரு குரு

swvirajananda

ஒரு பக்தர் கண்ணீருடன் வந்து, அந்தக் குருவின் பாதங்களை வணங்கி, மகராஜ்! நான் தங்களிடம் மந்திர தீக்ஷை பெற்ற சமயத்தில், என் மனைவி தீக்ஷை பெறவில்லை.

இப்போது அவள் சாகும் தறுவாயில் படுத்த படுக்கையாகக் கிடக்கிறாள். தங்களிடம் மந்திர தீக்ஷை பெற மிகவும் ஏங்கித் தவிக்கிறாள். எங்கள் ஊர் இங்கிருந்து பல மைல் தூரத்தில் உள்ளது. என் மனைவியின் கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றும் வகை தெரியாது தவிக்கிறேன்” என்று அழுதார்.

உடனே குரு, சற்றும் எதிர்பாராத விதத்தில், அவள் வர முடியாவிட்டால் என்ன? நானே உன் இல்லத்திற்கு வந்து உன் மனைவிக்குத் தீக்ஷை அளிக்கிறேன்” என்று அபயம் அளித்தார்.

சொன்னபடி அவர்கள் இல்லம் சென்று கிழிந்த நாராகக் கிடந்த அப்பெண்மணியின் படுக்கை அருகில் அமர்ந்தார்.
அவளைக் கருணையுடன் பார்த்து, அம்மா! நான் சொல்வதை மூன்று முறை திருப்பிச் சொல்” என்று கூறி தீக்ஷையும் தந்தார்.
அப்பெண்மணி, சிறிதளவும் சக்தியின்றி இருந்தபோதும் அந்த மந்திரத்தை மும்முறை தெளிவாகத் திரும்பச் சொன்னாள்.
ஆனந்தக் கண்ணீர் பெருகத் தனது குருவின் பாதங்களை வணங்கி, அவரது பாததூளியைத் தன் சிரசில் ஏற்கவும் ஆசைப்பட்டாள்.

ஆனால் அவளால் தனது கரங்களைத் தரைக்குக் கொண்டு செல்ல முடியவில்லை. அப்போது கருணை மிக்க அந்த குரு என்ன செய்தார் தெரியுமா?

தாமே தமது உள்ளங்கையால் தனது பாததூளியை எடுத்து அப்பெண்மணியின் சிரசில் வைத்தார்.

இறக்கும் நிலையிலிருந்தவள் பெற்ற நிம்மதி எவ்வளவு பெரியது!
அந்தக் கருணாமூர்த்திதான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண சங்கத்தின் ஆறாவது சங்க குருவான சுவாமி விரஜானந்தர்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s