கூப்பிடு தூரத்தில்…

கூப்பிடு தூரத்தில்…

வள்ளல் ஒருவர் தம் இல்லத்தில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கவியரங்கம் நடத்துவார். ஏராளமான கவிஞர்கள் அதில் கலந்து கொள்வார்கள்.

ஒரு சமயம் வள்ளல் கவியரங்கம் முடிந்ததும் வழக்கம் போல் கவிஞர்களுக்குப் போக்குவரத்துச் செலவு கேட்டறிந்து இரண்டு மடங்காக வழங்க ஏற்பாடு செய்தார்.

ஒவ்வொருவரும் தங்கள் பயணச் செலவைக் கூறி மகிழ்ச்சியாகப் பெற்றுச் சென்றனர்.

ஒரு கவிஞர் மட்டும் தனக்குப் பயணத் தொகை அதிகமாகக் கிடைக்கும் என்ற பேராசையில், தான் கடவுளிடமிருந்து வந்ததாகக் கூறினார். புரியாத நிலையில் அவர் வள்ளலிடம் கொண்டு வரப்பட்டார்.

gajendra1

நீங்கள் கடவுளிடமிருந்து வருகிறீர்களா?” என்று கேட்டார் வள்ளல்.
ஆம்” என்று பதிலளித்தார் கவிஞர்.
ஆதிமூலமே என்று கஜேந்திரன் என்ற யானை அழைத்தபோதும், ‘கோவிந்தா! கோபாலா! கண்ணா!’ என்றெல்லாம் பாஞ்சாலி அழைத்தபோதும் கடவுள் உடனே வந்து காப்பாற்றினார்.

ஆதலால் அவர் கூப்பிடு தூரத்தில்தான் இருக்கிறார் என்று தெரிகிறது. கூப்பிடு தூரத்தில் இருக்கும் கடவுளிடமிருந்து தாங்கள் வருவதால் உங்களுக்கு எதற்குப் பயணச் செலவு?” என்று கேட்டு அவருக்கு எதுவும் தரவில்லை வள்ளல்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s