கடவுளை நம்பினால் என்ன பயன்?

கேள்வி : கடவுளை நம்பினால் என்ன பயன்?
God
பதில் : முதலில், உன்னை நீ நம்பும்போது உனக்கு எப்படிப்பட்ட தைரியம் வரும் தெரியுமா? ஒரு பேரரசனின் வெல்லமுடியாத படையில் நீ ஒரு முக்கிய வீரன் என்ற நிலையில் இருக்கிறாய். இந்த வளர்ச்சி போதுமா? போதாது.

உன் நம்பிக்கை மேலும் வளர வேண்டும். எதை நோக்கி? உன்னைப் படைத்த கடவுளை நோக்கி!
நீ உன்னையும் நம்பி, கடவுளையும் திடமாக நம்பும்போது, அந்தப் பேரரசின் இளவரசன் நீயே என்று புரிந்துகொள்வாய். அப்போது நல்லவனாக இருப்பதற்கும் நன்மை செய்வதிலும் உனக்கு அளவில்லாத துணிவு வரும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s