தேவி பாகவதம்

தேவி பாகவதம் சொல்லுகிறது

வீடு பந்தப்படுத்தும் இடமன்று; பந்தத்திற்கு அது காரணமும் ஆகாது. மனதில் எவன் பற்று நீங்கியவனோ அவன் இல்லறத்தானாயினும் முக்தி எய்துவான்.

எல்லாத் தீர்த்தங்களையும் சுற்றி வந்து திரும்பத் திரும்ப நீராடினாலும் எது வரையில் மனம் மாசற்றதாகவில்லையோ அது வரையில் எல்லாம் வீணே.

Durga

எது கட்டுப்படுத்தாதோ அதுவே கர்மம் என்று சொல்லத்தக்கது. எது முக்திக்குச் சாதனமோ அதுவே வித்யை ஆகும்.

‘இந்த உடல் என்னுடையது’ என்ற எண்ணமே பந்தம்; ‘என்னுடையதன்று’ என்பதே மோட்சம். அது போலவே இந்த உடலும் பொருளும் வீடும் அரசும் என்னுடையதன்று என்பது நிச்சயம்.

வித்யையாலும் தவத்தாலும் யோகப் பயிற்சியாலும் மனம் ஜயிக்கப்பட்டால், இயற்கையாகச் சித்தத்தில் முளைக்கும் காமம் கோபம் முதலியவை இல்லாமற் போகும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s