உண்மையான நண்பர்கள்

கேள்வி: உண்மையான நண்பர்களை அறிவது எப்படி?

சுவிர்: ‘ஹாய் (Hai) நண்பர்கள்’, ‘பய் (Bye) நண்பர்கள்’ என்ற இரு வகையினர் உண்டு. ஹாய் நண்பர்களிடத்தில் அவ்வப்போது ஹலோ கூறிவிட்டு நாம் நம் காரியத்தைக் கவனிக்கப் போய்விட வேண்டும்.

‘பய் நண்பர்கள்’ என்பவர் சற்று முரட்டுத்தனமானவர்கள். அவர்களிடம் பகைத்துக்கொள்ளக் கூடாது. தூரத்திலிருந்தே புன்னகைத்துவிட்டு ‘பய்’ கூறிவிட்டுப் போய்விட வேண்டும்.

‘எல்லோரிடத்திலும் கடவுள் உள்ளார்; அதற்காகப் புலியைக் கட்டிக் கொள்வாயா?’ என்று கேட்பார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.
உண்மை நண்பர்களை அறிந்துகொள்வதற்கு முன் இந்த இருவகையினரையும் பற்றித் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
சரி, உண்மை நண்பர்களை எப்படி அறிந்துகொள்வது?

கஷ்டம்தான், நாம் பிறருக்கு உண்மை நண்பராக இல்லாதபோது உண்மையான நண்பர்களை நாம் அறிந்துகொள்வது கஷ்டம்தான்.
friendship
சுலபம்தான், உண்மையான நண்பர்களை அறிவது சுலபம்தான். யாருக்காவது நீ நல்ல வகையில் பயன்பட்டால் நீ அவனது நல்ல நண்பன். யார் உன்னை வெறுமனே பயன்படுத்திக் கொள்கிறானோ, அவனிடம் ஜாக்கிரதையாக இரு.

உன் அன்பைப் பெற்று அதைப் பாதுகாப்பவன் உன் உண்மை நண்பன். உன்னிடம் உள்ளதைப் பெறுவதில் குறியாக உள்ளவன் கொம்பன், நண்பனல்ல.

நண்பனைப் ‘பயன்படுத்து; விட்டெறி’ Use & throw என்பது நட்பல்ல.
‘பயன்படு; பயன்படுத்து’ Use & Be useful என்பதே உண்மை நட்பு.

நீயும் பிறரது முன்னேற்றத்திற்காகப் பயன்படு. உன் முன்னேற்றத்திற்காகவும் பிறரது முன்னேற்றத்திற்காகவும் பிறரையும் நல்ல வகையில் பயன்படுத்து.
நல்ல நண்பனாகு! நல்ல நண்பனாக்கு!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s