ஏன் நம் மனம் இறை எண்ணத்தில் மூழ்குவதில்லை?

சீடர்: இறைவனின் நாமத்தை ஜபிக்கும்போது ஏன் நம் மனம் இறை எண்ணத்தில் மூழ்குவதில்லை?

அன்னை: காலக்கிரமத்தில் மனம் இறை எண்ணத்தில் மூழ்கும். மனம் ஒரு முகப்படவில்லை என்றாலும் ஜபம் செய்வதைவிட்டு விடாதே.
நீ உன் கடமைகளை ஒழுங்காகச் செய். நாமத்தை ஜபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நாளாவட்டத்தில் மனம் இலட்சியத்தில் தானாகவே பதிந்துவிடும்.
எவ்வாறு காற்று மெழுகுவர்த்தியின் சுடரை அலைக்கழிக்கிறதோ அதே போன்று நமது ஆசைகள் நம் மனத்தை அலைக்கழிக்கின்றன.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s