பண ஆசை

எப்போதுமே பணம் மனத்தைக் கறைப் படுத்துகிறது. பணம் கவர்ந்திழுக்கும் ஆற்றல் படைத்தது.

பணத்துடன் மிகவும் தொடர்பு கொண்டிருந்தால் நீயும் அதனால் ஈர்க்கப்படுவாய்.
பண ஆசை இல்லை என்று நீ நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். பணத்தை நீ துறந்து விட்டதால் பண ஆசை ஒரு நாளும் ஏற்படாது என்று நீ கருதலாம். எந்தத் தருணத்திலும் அதனை உதறித் தள்ளிவிடலாம் என்றும் எண்ணலாம்.

குழந்தாய், அப்படியல்ல. அவ்வாறான எண்ணத்தை உன் மனதில், வளர்க்காதே.
மெதுவாகப் பண ஆசை மனத்தில் புகுந்துவிடும். பிறகு படிப்படியாக உனக்குத் தெரியாமலேயே அந்த ஆசை உன் குரல்வளையை நசுக்கிவிடும். இவ்வுலகில் காணும் அனைத்துத் தீமைகளுக்கும் கஷ்டங்களுக்கும் அடிப்படைக் காரணம் பணமே.
மற்ற ஆசைகளையும் பணம் தூண்டில் போட்டு இழுத்துவிடும். ஜாக்கிரதை.

– ஸ்ரீ சாரதா தேவி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s