அன்பின் விலை

சுவாமி பிரேமானந்தர் 1914-இல் ஒரு விழாவில் ‘மனிதனை இறைவனாக எண்ணிச் சேவை செய்தல்’ என்பது பற்றிப் பேசினார்.

அப்போது கூட்டத்தில் ஒருவர் எழுந்து சுவாமிகளிடம் அன்பையும் பக்தியையும் பற்றிப் பேசச் சொன்னார்.
அவரது குறுக்கீட்டை சுவாமிகள் விரும்பவில்லை.

ஆனால் அவரோ திரும்பத் திரும்ப எழுந்து பேசினார்.
வேறு வழியில்லாமல் சுவாமிகள் கூட்டத்தினரிடம், அன்பையும் பக்தியையும் பற்றிப் பேசினால் இங்கே யார் கேட்பார்கள்? அவற்றைக் கேட்பதற்குத் தகுதியான ஒருவரையும் காணவில்லை” என்று சொல்லி ஒரு கதையைக் கூறினார்.

ஒரு முறை வியாபாரி ஒருவன் ‘அன்பு வேண்டுமா அன்பு’ என்று கூவி மக்களை அழைத்துக் கொண்டிருந்தான். அனைவரும் அவனிடம் ‘அன்பின் விலை என்ன?’ என்று விசாரித்தனர்.

அதற்கு அவன் ‘அன்பு விலை மதிப்பற்றது. ஆனால் உங்கள் தலைகளை விலையாகத் தந்தால் நான் அதனைத் தருகிறேன்’ என்றான்.
இதனைக் கேட்டதுதான் தாமதம், அனைவரும் ஓடிவிட்டனர்.

கதையைக் கூறிவிட்டு சுவாமிகள், இப்போது சொல்லுங்கள், அன்பைப் பெறுவதற்காக நீங்கள் உங்கள் தலைகளைத் தரத் தயாராக இருக்கிறீர்களா?” என்று அங்கிருந்தோரிடம் கேட்டார். அனைவரும் அமைதியாகிவிட்டனர்.
(சுவாமி பிரேமானந்தரின் ஜன்ம தினம்)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s