குருதேவர் நரேந்திரரின் தெய்வீக உறவு

குருதேவர் நரேந்திரரின் தெய்வீக உறவு

குருதேவர் நரேந்திரர் உறவை ஆராய்ந்தால் ஐந்து நிலைகளைக் காணலாம்:
முதலாவதாக ஆன்மிக உலகில் நரேந்திரரைப் போன்ற உயர்தகுதி பெற்றோர் அரிது என்பதை ஆரம்பத்திலேயே குருதேவர் தம் தீர்க்கதரிசனத்தால் தெரிந்து கொண்டார். காலம்காலமாக க்னாதன தர்மத்தில் படிந்துவிட்ட கறையை நீக்கி அதைக் காலத்திற்கு ஏற்ற ஒரு சாதனைமுறையாக்கி நிலைநிறுத்தும் பணீயில் அன்னை தம்மை ஈடுபடுத்தியிருக்கிறாள்; அதில் உதவவே நரேந்திரர் பிறந்திருக்கிறார்.

இரண்டாவதாக, எல்லையற்ற அன்பினாலும் நம்பிக்கையினாலும் நரேந்திரரைக் தம்முடன் நிரந்தரமாகப் பிணைத்துக் கொண்டார்.

மூன்றாவதாக, நரேந்திரரைப் பல வழிகளில் சோதித்துப் பார்த்து, தாம் தெய்வீகக் காட்சிகள் வாயிலாக அவரது வாழ்வின் லட்சியம் மற்றும் அவரது வாழ்க்கையைப் பற்றிக் கண்டவை உண்மையே என்று அறிந்து கொண்டார்.

நான்காவதாக, நரேந்திரரைப் பல வழிகளில் பயிற்றுவத்து அந்த உயரிய லட்சியத்திற்குத் தகுந்த கருவியாக மாற்றி அமைத்தார்.

ஐந்தாவதாக, பயற்சி முடிவடைந்து, பிரம்ம ஞானம் பெற்றுத் தயாராக இருந்த நரேந்திரருக்கு தர்மத்தை நிலை நிறுத்தும் பணியில் எவ்வாறு ஈடுபடுவது என்று போதித்தார். பின்னர் இந்தப் பணியையும், தமது இயக்கத்தின் பொறுப்பையும் நரேந்திரரிடம் ஒப்படைத்தார்.

Source – குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்
சுவாமி சாரதானந்தர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s