தஞ்சம் புகுங்கள்

நீங்கள் வலிமை உடையவர்களாக இருந்தால் வேதாந்தத் தத்துவத்தைப் பின்பற்றுங்கள், சுதந்திரராக இருங்கள். அது உங்களால் இயலாது என்றால் கடவுளை வழிபடுங்கள்; இல்லாவிடில் ஏதாவது ஓர் உருவத்தை வணங்குங்கள்.

அதற்கான வலிமையும் உங்களிடம் இல்லாவிட்டால் லாபத்தைக் கருதாமல் ஏதாவது நற்பணிகளைச் செய்யுங்கள். உங்களிடம் உள்ள எல்லாவற்றையும் இறைப்பணியில் அர்ப்பணியுங்கள். தொடர்ந்து போராடுங்கள்.

‘பச்சிலையோ, நீரோ, மலரோ எனது பீடத்தில் யார் எதைச் சமர்ப்பித்தாலும் சரி, அதை நான் ஒரேவித மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக் கொள்கிறேன்.’

உங்களால் எதையுமே செய்ய முடியவில்லை என்றால் இறைவனிடம் தஞ்சம் புகுங்கள். ‘கடவுள் உயிர்களின் இதயங்களில் உறைந்து, தமது சக்கரத்தில் அவர்கள் சுழலும்படிச் செய்கிறார். நீங்கள் முழுமையாகவும் இதய ஆர்வத்தோடும் அவரிடம் சரண் புகுங்கள்.’

ஈச்வர: ஸர்வபூதானாம் ஹ்ருத்தேசேsர்ஜூன திஷ்ட்டதி |
ப்ராமயன் ஸர்வபூதானி யந்த்ராரூடானி மாயயா ||

தமேவ சரணம் கச்ச ஸர்வபாவேன பாரத |
தத்ப்ரஸாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் ப்ராப்ஸ்யஸி சாச்வதம் ||

பகவத்கீதை திரட்டு – மோக்ஷ சன்னியாச யோகம்
சுவாமி விவேகானந்தர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s