பலன் நாடாமல் ஏன் கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும்?

தஸ்மாதஸ்க்த: ஸததம் கார்யம் கர்ம ஸமாசர |
அஸ்க்தோ ஹ்யாசரன் கர்ம பரமாப்னோதி பூருஷ: || 19

செய்ய வேண்டிய வேலைகளை எப்போதும் பற்றற்றவனாக, நன்றாகச் செய். ஏனெனில் பற்றற்று வேலை செய்பவன் மேலான நிலையை அடைகிறான்.

பலன்கருதாத பணியால், பற்றற்ற பணியால் பேரானந்தமும் முக்தியும் கிடைக்கிறது. கர்மயோகத்தின் இந்த ரகசியத்தையே கண்ணபிரான் கீதைமூலம் போதிக்கிறார்.

சீடர்: பலன்களை நாடக் கூடாது என்றால் கஷ்டப்பட்டு ஏன்தான் கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும்?

சுவாமிஜி: உடலெடுத்த யாரும் ஏதாவது செயல் புரிவது தவிர்க்க முடியாதது. செயல்புரிந்தே ஆக வேண்டும் என்றிருக்கையில், எந்தவிதமாகச் செயல் புரிந்தால் ஆன்மக் காட்சி பெற்று முக்திப்பேற்றை அடைய முடியுமோ, அந்த விதமாகச் செயல்புரிவதே பலன் கருதாத கர்மயோகம் எனப்படுகிறது.

இதையே நாம் கீதையிலும் காண்கிறோம். கற்றுக் கொள்கிறோம். அதாவது, நமது முழு ஆற்றலுடன் இடைவிடாமல் செயல்புரிய வேண்டும்; நாம் செய்யும் செயல் எதுவாயினும் நமது முழு மனத்தையும் அதில் செலுத்த வேண்டும்; அதே வேளையில் அதில் பற்றுக் கொள்ளவும் கூடாது. அதாவது, செயல்புரிவதிலிருந்து வேறு எதன் காரணமாகவும் நமது மனம் விலகிச் செல்ல இடம் கொடுக்கக் கூடாது. அதே வேளையில் நாம் விரும்பினால் செயலை விட்டுவிடும் திறமையும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

துயரத்திற்கு ஒரே காரணம் இதுவே – நாம் பற்றுக்கு ஆளாகிறோம்; சிக்கிக் கொள்கிறோம். இதனாலேயே கீதை, ‘இடைவிடாது வேலை செய், வேலை செய்; ஆனால் பற்று வைக்காதே! சிக்கிக்கொள்ளாதே!’ என்கிறது. எவ்வளவு விருப்பம் உள்ளதானாலும், அதற்காக உன் மனம் எவ்வளவுதான் ஏங்கினாலும், அதை விட்டுவிட்டால் நீ அடையும் சோகம் எவ்வளவுதான் பெரியதானாலும் ஒவ்வொன்றிலிருந்து உன்னை பிரித்துக் கொள்வதற்கான திறமைகளை உன்னிடம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். விரும்பும்போது அதனை விட்டு நீங்கும் ஆற்றல் உனக்கிருக்க வேண்டும்.

பகவத்கீதை திரட்டு – கர்ம யோகம்
சுவாமி விவேகானந்தர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s